Privacy Disclaimer

Privacy Disclaimer

AVG 2018 (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Retrospect Boekproducties verbindt zich ertoe om uw afbeelding en gegevens enkel en alleen te gebruiken binnen het kader van de promotionele en commerciële verzamelactie georganiseerd in de betreffende winkel. Retrospect Boekproducties verbindt er zich tevens toe de Algemene Verordening Gegevens-bescherming te respecteren als ook de rechten toebehorende aan de betrokkenen (volgens AVG).

U heeft steeds het recht om inzage te krijgen in uw gegevens en om foutieve gegevens te verbeteren of te wijzigen, u heeft tevens het recht om te worden vergeten of om u te verzetten tegen de verwerking. Indien de betrokkenen hun rechten wensen uit te oefenen tegenover Retrospect Boekproducties kunnen zij dit doen door een mail te sturen naar privacy@retrospectboekproducties.nl.

Gelet op de productie van de foto’s en de albums in het kader van bovenvermelde actie vragen wij u om, indien u alsnog een beroep wenst te doen op het vergeetrecht of om u te verzetten tegen voormelde verwerking van uw gegevens, dit recht uit te oefenen uiterlijk vier weken voor aanvang van de actie. Na deze datum zullen foto’s en albums in productie gaan en kunnen wij geen gevolg geven aan uw vraag.

Retrospect Boekproducties behandelt deze persoonsgegevens steeds in overeenstemming met zijn privacy policy. Uw gegevens worden bewaard tot een periode van maximaal 6 maanden na afloop van de actie waarna ze worden vernietigd. Voor uw volledigheid stellen wij u eveneens op de hoogte van uw recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Retrospect Boekproducties niet reageert op aanvraag tot uitoefening van uw rechten, uw aanvraag weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen. Dit recht heeft u eveneens indien u van oordeel bent dat de door Retrospect Boekproducties uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn.